1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zamawiających zdjęcia w firmie Solutions Anna Konsewicz-Zawadzka

Właścicielem strony oraz Administratorem danych osobowych, przetwarzanych za pomocą strony jest Anna Konsewicz- Zawadzka prowadząca działalność gospodarczą pod Solutions Anna Konsewicz-Zawadzka z siedzibą w miejscowości Puck ul. Akacjowa 2b (dalej jako: Administrator).

Administrator przetwarzając dane osobowe Klientów dba, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa oraz o ich należyte zabezpieczenie przed dostępem osób nie upoważnionych, stosowanie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

2.  Zakres przetwarzanych danych osobowych oraz cele ich zbierania

Administrator przetwarza dane osobowe klientów strony, którzy dokonują czynności prawnych ze stroną. W szczególności przetwarzanie danych osobowych klientów Sklepu odbywa się w następujących celach:

2.1. W celu umożliwienia klientowi zawarcia umowy konta w Sklepie oraz zrealizowania warunków niniejszej umowy – przetwarzać będziemy następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (dostawy jeśli będzie inny niż korespondencyjny), adres e-mail, numer telefonu, firmę przedsiębiorcy, numer NIP. W celu umożliwienia klientowi składania zamówień oraz dokonywania zakupów oferowanych przez Sklep produktów oraz usług – przetwarzać będziemy następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (dostawy jeśli będzie inny niż korespondencyjny), adres e-mail, numer telefonu, firmę przedsiębiorcy, numer NIP.

2.2. W celu umożliwienia przesłania do Administratora zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego – przetwarzać będziemy następujące dane Klienta: adres e-mail, numer zamówienia.

2.3. W celu prowadzenia działań promujących produkty i usługi Administratora, w tym przesyłania zamówionej korespondencji handlowej – przetwarzać będziemy następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2.4. W celu wypełnienia obowiązków podatkowych, w postaci konieczności przechowywania dokumentacji sprzedaży dokonanej za pośrednictwem Sklepu – przetwarzać będziemy następujące dane Klienta – imię i nazwisko, adres zamieszkania, firma przedsiębiorcy, adres firmy, numer NIP.

2.5. W celu archiwizacji (zapewnienia możliwości dowodowych) w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzać będziemy następujące dane Klienta – imię i nazwisko, adres zamieszkania, historia zamówień, dowód dokonania wpłaty, firma przedsiębiorcy, numer NIP.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przechowywania

Administrator będzie przetwarzał wskazane wyżej dane osobowe tylko w sytuacji posiadania ważnej podstawy prawnej. W związku z czym Administrator zawsze dokłada wszelkich starań w celu zdobycia takiej podstawy prawnej i nie przetwarza danych osobowych, jeśli nie ma do tego prawa.

Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych wyżej danych jest:

3.1. Zgoda Klientów na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.2. Podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz realizacja zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zrealizowania zawartej przez Klienta umowy.

3.3. Realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3.4. Uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

4. Komu będziemy przekazywać dane osobowe Klientów

Dane osobowe Klientów możemy przekazywać podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach prowadzenia Sklepu np. firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie kurierskiej (jeśli Klient wybrał sposób dostawy zamówionych produktów za pomocą kuriera) oraz firmie świadczącej usługi płatnicze (w przypadku płatności za zamówione produkty za pomocą karty płatniczej). Przekazanie danych osobowych do tych podmiotów odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zapewniającej bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych.

Ponadto dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane innym podmiotom, jeśli obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa np. urzędy skarbowe, lub też inne podmioty jeżeli są uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Wówczas udostępnienia danych nastąpi na podstawie żądania tych podmiotów, skierowanego do Administratora. Innym podmiotom Administrator może przekazać dane osobowe Klientów tylko na podstawie wyraźnej zgody Klientów.

5. Uprawnienia Klientów w stosunku do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych

Klientom Sklepu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora ich danych osobowych:

5.1. Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,

5.2. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

5.3. Prawo do usunięcia danych osobowych,

5.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5.5. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

5.6. Prawo do przeniesienia danych osobowych w zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody lub w związku z realizacją umowy oraz we własnym systemie informatycznym,

5.7. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@fotovid.pl. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej odwołaniem.

5.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Klient uważa, iż Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

7. Pliki Cookies

Korzystając z naszego Sklepu zbieramy również w sposób zautomatyzowany pliki cookies. Pliki cookies pozwalają nam identyfikować urządzenie użytkownika końcowego, za pomocą którego użytkownik ten wchodzi na stronę naszego Sklepu, dzięki czemu posiadamy wiedzę o ilości wejść na stronę naszego Sklepu oraz poziomu zainteresowania naszymi produktami.

Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Co ważne, za pomocą plików cookies nie zbieramy żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej. A także nie możliwe jest przedostanie się za pomocą plików cookies do urządzenia użytkownika jakichkolwiek wirusów, czy też niechcianego oprogramowania.

Na stronie naszego Sklepu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

– cookies „sesyjne” – są to tymczasowe pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu zakończenia wejścia na naszego Sklepu lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
– cookies „stałe” – są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Bardzo często, dostępne przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na zapisywanie plików cookies. Jednakże stosowane przez użytkowników przeglądarki internetowe pozwalają na zmianę ustawień w taki sposób, aby nie możliwe było ich zapisywanie na urządzeniu końcowym. W przypadku nie wyrażenia zgody na zapisywanie tych plików, uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Poniżej znajdują się sposoby wprowadzenia zmian w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarek internetowych w celu zablokowania plików cookies:

– Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek,
– Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies,
– Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy,
– Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
– Opera – http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html,
– Safari – http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/.

8. Kontakt z Administratorem

W wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez nasz Sklep, możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@fotovid.pl, w pozostałych sprawach możesz kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@fotovid.pl

9. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest zawsze dobrowolne. Jednakże w sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu realizacji zawartej umowy (umowa konta lub umowa sprzedaży), nie podanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy (rejestracji konta w Sklepie, złożenie zamówienia i dokonanie zakupów za pośrednictwem Sklepu).

10. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie Klienci zostaną powiadomieni poprzez opublikowanie nowej treści Polityki Prywatności na stronie Sklepu na 3 dni przed wejściem w życie zmienionych zapisów. W przypadku zmiany Polityki Prywatności dalsze korzystanie z Sklepu jest oświadczeniem woli Klienta, oznaczającym zaakceptowanie nowego brzmienia Polityki Prywatności.